Aktualności:
biskupi.pl Reaktywacja2011-06-13
W?a?nie rozpocz??em prace nad reaktywacj? serwisu. Czeka nas par? zmian w najbli?szych dniach. Ze wzgl?du na znaczne zwi?kszenie liczby biskupów serwis tez musi si? zmieni?. Zostanie odchudzony z niektórych dodatkowych rankingów. By? mo?e powa?nej rozbudowie ulegnie cz??? mi?dzynarodowa serwisu.
Zagraniczni biskupi2007-08-07
W zwi?zku z rozwojem platformy Allegro pojawi?a si? znaczna liczba biskupów na zagranicznych serwisach. Od dzi? dost?pny jest Ranking Biskupów Zagranicznych.
Pro?by o usuni?cie z serwisu2004-12-26
W zwi?zku z powtarzaj?cymi si? ostatnio pro?bami o usuni?cie z seriwsu oznajmiamy:
  • wszystkie informacje podane w serwisie biskupi.pl s? publicznie dost?pne w internecie
  • wykonanie podobnego zestawienia wszystkich uzytkownikow allegro przez osoby (np. US:) dysponuj?ce odpowienim ??czem zajmie maksymalnie kilka dni
  • usuni?cie wybranych uzytkowników z rankingu wypacza?oby sam ranking